ΟΡΙΖΩ το Μέλλον μου... Σπουδάζω στον Τόπο μου, στο μεγαλύτερο ΙΕΚ της Δυτικής Μακεδονίας!

Το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. VOLTEROS προκηρύσσει το ταχύρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ διάρκειας 56 ωρών που αναλύεται σε:

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

-  Πολιτικές και Νομοθεσία για την ανακύκλωση και ορθολογική διαχείριση υλικών και αποβλήτων.

 

Α) Πολιτικές διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων και σχετική νομοθεσία. Ευρωπαϊκές πολιτικές και νομοθεσία (Οδηγία πλαίσιο, Οδηγίες για επιμέρους στερεά απόβλητα: WEE, μπαταρίες, οχήματα ΜΤΖ, υγειονομική ταφή)

Β)Ελληνική νομοθεσία και πολιτικές (Ν.2939 και σχετικά Π.Δ, ΚΥΑ 29407/3508 )

Γ)Ρόλος των ΟΤΑ, των παραγωγών, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων καθώς και των επιχειρήσεων Διαχείρισης και αξιοποίησης-ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Δ) Διαδικασίες ελέγχου από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες.

Ε) Μελλοντικές τάσεις στις πολιτικές διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων.

 

(5ώρες)

 

 

-  Υλικά συσκευασίας και άλλα ανακυκλώσιμα προϊόντα

 

Α) Απαιτήσεις της νομοθεσίας για μια σειρά αποβλήτων όπως: απόβλητα συσκευασιών, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, οχήματα ΜΤΖ, χρησιμοποιημένα ελαστικά, μπαταρίες και συσσωρευτές, απόβλητα λιπαντικά έλαια, απόβλητα κατασκευών, κατεδαφίσεων και εκσκαφών, οργανικά οικιακά απόβλητα, υπολείμματα καλλιεργειών.

Β) Είδη και υλικά συσκευασίας

Γ) Διαχείριση απορριμμάτων συσκευασίας

Δ) Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

Ε) Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΟΤΚΖ

ΣΤ) Διαχείριση χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών (Η.Σ) και συσσωρευτών

Ζ) Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Η) Λιπαντικά έλαια- ορυκτέλαια

Θ) Ελαστικά Οχημάτων

Ι) Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

 

(12 ώρες)

 

 

 

-  Διαλογή- Ανάκτηση-Συλλογή- Μεταφορά υλικών

 

Α) Διαδικασία ανακύκλωσης αποβλήτων

Β) Μέτρα απομάκρυνσης χρήσιμων υλικών από τα απορρίμματα (ανάκτηση) και προώθησή τους στη βιομηχανία για παραγωγή νέων προϊόντων

Γ) Ανακυκλώσιμα υλικά και οι μέθοδοι/τεχνικές διαλογής και ανάκτησής τους από τα απόβλητα.

Δ) Σύγχρονες τεχνικές της μηχανικής αποκομιδής και στοιχεία σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας ενός ορθολογικού συστήματος αποκομιδής και προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων.

Ε) Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) λειτουργικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση του τομέα μεταφοράς απορριμμάτων

ΣΤ) Εφαρμοσμένα συστήματα συλλογής, μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Ζ) Διαλογή υλικών στην πηγή, μεθοδολογία και κέντρα συλλογής υλικών, μηχανική διαλογή, συλλογή.

Η) Μεταφορά αποβλήτων στους σταθμούς μεταφόρτωσης, μηχανική ανακύκλωση, δυνατότητες αγοράς ανακυκλώσιμων υλικών.

 

(17 ώρες)

 

 

-  Τεχνολογίες και Τεχνικές Επεξεργασίας και ανακύκλωσης

 

Α) Μέθοδοι επεξεργασίας και ανακύκλωσης υλικών και αποβλήτων

Β) Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Γ) Σύγχρονοι αυτοματισμοί και διαδικασίες ελέγχου των μονάδων ανακύκλωσης

Δ) Εφαρμοσμένες διεργασίες στη διαχείριση και ανακύκλωση

Ε) Σύστημα εισαγωγής, αποθήκευσης και εξαγωγής

ΣΤ) Θερμικές κατεργασίες

Ζ) Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων.

 

(16 ώρες)

 

-   Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

 

Α) Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Β) Τήρηση συστημάτων ασφάλειας

Γ) Αντιμετώπιση ατυχημάτων

 

(6 ώρες)

 

 

-  Διεξαγωγή επισκέψεως σε επιχειρήσεις διαχείρισης-διαλογής-συλλογής και ανάκτησης απορριμμάτων.

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 56 ώρες

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΧΥΡΥΘΜΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ: 24610 28197

Κ.Δ.Β.Μ.2 VOLTEROS

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ VOLTEROS

Γκέρτσου 39,  Κοζάνη

T.K. 50100

ΤΗΛ: 24610 28197

info@iekvolteros.gr

Copyright © 2016  All Rights Reserved

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ (GDPR)