Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης για τους σπουδαστές ΙΕΚ

Αυτή την περίοδο γίνονται δεκτές αιτήσεις για την ένταξη καταρτιζόμενων ΙΕΚ στο πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, για τους σπουδαστές που ξεκίνησαν την πρακτική τους για πρώτη φορά από 1/9/21 και μετά.

Το πρόγραμμα αφορά Πρακτικές Ασκήσεις που ξεκίνησαν και πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και μετά, καθώς και τις νέες ενάρξεις.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων ΙΕΚ» που υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο: Νόμος υπ. αριθμ. 4763 (ΦΕΚ Α’ 254 21-12-2020), Κεφάλαιο Ε΄ «Μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)» και Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021) «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Το πρόγραμμα έχει στόχο τη διασύνδεση των καταρτιζόμενων ΙΕΚ με την αγορά εργασίας, από την οποία οι καταρτιζόμενοι θα ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους και θα αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους.

Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 960 ώρες και ο πρακτικά ασκούμενος θα λάβει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται από τον φορέα υλοποίησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης.

Για τη συμμετοχή του στην πράξη, ο καταρτιζόμενος δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε άλλα προγράμματα επιδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης της Πράξης, δύνανται να πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις των στελεχών του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης στους εμπλεκόμενους για την υλοποίηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ.

Διαβάστε τον πλήρη οδηγό, όπως αναρτήθηκε στο site του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Το ΙΕΚ VOLTEROS, έχοντας παγιώσει εκπαιδευτικές συνεργασίες με τις κορυφαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, εξασφαλίζει εγγυημένη πρακτική άσκηση στους σπουδαστές όλων των ειδικοτήτων.

Τo Γραφείo Σταδιοδρομίας του ΙΕΚ VOLTEROS βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση των σπουδαστών για να προτείνουν θέσεις πρακτικής άσκησης και να υποστηρίξουν στις απαραίτητες διατυπώσεις.

Η ανάπτυξη, αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού της πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων ΙΕΚ» αναβαθμίζει το θεσμό των ΙΕΚ και συμβάλλει στην άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας όλων των νέων που επιλέγουν ΙΕΚ για την κατάρτιση τους.

 

 ΝΕΑ
  •   Ξεκινά ΑΜΕΣΑ ο Γ’ κύκλος αιτήσεων για Voucher Ανέργων της ΔΥΠΑ με επίδομα 1.000€. Στο πλαίσιο του Γ’ Κύκλου προβλέπεται να καταρτισθούν επιπλέον 10.000 – 20.000 άνεργοι και περιλαμβάνει: Εκπαιδευτικό Επίδομα 1000€! Παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών (Δια ζώσης: 70 ώρες, Εξ΄αποστάσεως: 130 ώρες )......

  • Με μεγάλη μας χαρά, ανακοινώνουμε την παράταση της Πράξης «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ»/MIS 5131399 και της μεταφοράς της στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027 (Μεταφερόμενη Δράση από ΠΠ 2014-2020»-κωδ. ΕΚΠ21). Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων και ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης......

  • Λαμβάνοντας υπόψη τις Διατάξεις που διέπουν το Εκπαιδευτικό προσωπικό των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αποφασίζουμε: Προκηρύσσουμε την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη......