Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Λαμβάνοντας υπόψη τις Διατάξεις που διέπουν το Εκπαιδευτικό προσωπικό των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Ειδικοτήτων  του Ινστιτούτου κατά το εαρινό εξάμηνο του σπουδαστικού  έτος 2022-2023.

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι διάρκειας ενός εξαμήνου (Εαρινό Εξάμηνο). Οι ειδικότητες για  το Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι οι ακόλουθες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

 • Χημικός- Χημικός Μηχανικός
 • Φαρμακοποιός
 • Πληροφορικός-Προγραμματιστής Η/Υ

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τα ελάχιστα και κατά σειρά προτεραιότητας προσόντα του Εκπαιδευτικού Προσωπικού  είναι τα ακόλουθα:

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα) εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού.
 2.  Δύο τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας καταλλήλου επιπέδου
 3.  Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.
 4. Πτυχίο Παιδαγωγικής σχολής (ΑΣΠΑΙΤΕ)
 5. Επιθυμητό διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση στην οποία ο υποψήφιος μπορεί να συμπληρώσει και να αποστείλει από εδώ 
 2. Αντίγραφα του πτυχίου και όλων των τίτλων σπουδών, των βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.
 3. Βιογραφικό σημείωμα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές, την επαγγελματική δραστηριότητα, συνοπτική ανάλυση του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του υποψηφίου.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου μεσω gov.gr στην οποία θα δηλώνει, επί ποινή απαραδέκτου, τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες  της εβδομάδας που μπορεί να απασχοληθεί στην αντίστοιχη ειδικότητα του Ινστιτούτου, για τη διδασκαλία των μαθημάτων που τυχόν θα του ανατεθούν.
 5. Άδεια της Υπηρεσίας (για τους Υπαλλήλους του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα)

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά και να τα αποστείλουν μόνο ηλεκτρονικά εντός δέκα (10) ημερών από τη  δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή από  15-2-2023 έως και  25-2-2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΕΚ: [email protected] 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην  Γραμματεία του ΙΕΚ  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλ Κέντρο: 24610.28197 , 24610.24210, 24610.21895
Δ/νση: Γκέρτσου 39 – Κοζάνη
Τκ. 50100
email: [email protected]ΝΕΑ
 • Ο Όμιλος VOLTEROS συμμετέχει στη δράση στο νέο VOUCHER για εργαζομένους (Β κύκλος) με εκπαιδευτικό επίδομα 400€ Έργο Πρόγραμμα «Πάω Μπροστά» για την κατάρτιση εργαζομένων στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη......

 • Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ) δημοσίευσε το μητρώο ωφελουμένων ανέργων για το voucher των 1.000 ευρώ.Πρόκειται για το πρόγραμμα αναβάθμισης ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων της ΔΥΠΑ, που έχει τίτλο: «Βάζω το μέλλον μου σε πρόγραμμα».Χιλιάδες άνεργοι ωφελούμενοι  που βρίσκονται στο ΜΗΤΡΩΟ ωφελουμένων και έχουν ΚΑΥΑΣ θα καταρτιστούν, θα πιστοποιηθούν και......

 • Λαμβάνοντας υπόψη τις Διατάξεις που διέπουν το Εκπαιδευτικό προσωπικό των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αποφασίζουμε: Προκηρύσσουμε την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την......