Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Η Διοίκηση του ΙΕΚ VOLTEROS
Λαμβάνοντας υπόψη τις Διατάξεις που διέπουν το Εκπαιδευτικό προσωπικό των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Ειδικοτήτων του Ινστιτούτου κατά το εαρινό εξάμηνο του έτους 2020-2021.
Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι διάρκειας ενός εξαμήνου (Εαρινό Εξάμηνο). Οι ειδικότητες για το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και τα διδακτικά αντικείμενα που προκηρύσσονται κατά Ειδικότητες είναι οι ακόλουθες:

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1. Βοηθός Φαρμακείου

Τίτλος Μαθήματος Ειδικότητα

Αναλυτική χημεία ΙΙ                                                                     Χημικός-Χημικός Μηχανικός
Οργανική χημεία                                                                           Χημικός-Χημικός Μηχανικός

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2. Τεχνικός Τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας

Τίτλος Μαθήματος Ειδικότητα

Γερμανικά ΙΙ                                                                 Πτυχιούχος/α Γερμανικής Φιλολογίας
Γερμανικά IV                                                                 Πτυχιούχος/α Γερμανικής Φιλολογίας

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τα ελάχιστα και κατά σειρά προτεραιότητας προσόντα του Εκπαιδευτικού Προσωπικού είναι τα ακόλουθα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα) εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού.
 • Πτυχίο Παιδαγωγικής σχολής (ΑΣΠΑΙΤΕ)
 • Επαγγελματικής δραστηριότητας καταλλήλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντιστοίχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή σε Δημόσια ή Ιδιωτικά ΙΕΚ ή σε ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.
 • Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.
 • Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου καταλλήλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση στην οποία ο υποψήφιος μπορεί να συμπληρώσει ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:
  Αίτηση
 2. Αντίγραφα του πτυχίου και όλων των τίτλων σπουδών, των βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.
 3. Βιογραφικό σημείωμα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές, την επαγγελματική δραστηριότητα, συνοπτική ανάλυση του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του υποψηφίου, καθώς και πίνακα των υποβαλλομένων δικαιολογητικών.
 4. Αντίτυπα των δημοσιευμάτων ή εκδόσεων του υποψηφίου.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα δηλώνει, επί ποινή απαραδέκτου, τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας που μπορεί να απασχοληθεί στην αντίστοιχη ειδικότητα του Ινστιτούτου, για τη διδασκαλία των μαθημάτων που τυχόν θα του ανατεθούν. (συμπληρώνεται σε συνεννόηση με τη διεύθυνση του ΙΕΚ)
 6. Άδεια της Υπηρεσίας (για τους Υπαλλήλους του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα)
 7. Δήλωση ατομικών στοιχείων, για μισθολογικούς και φορολογικούς σκοπούς (παρέχεται από την υπηρεσία).

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά Νόμο αρμόδιες αρχές. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο εξωτερικό και εκείνες που γίνονται σύμφωνα με τον κώδικα περί δικηγόρων. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους και τα σχετικά δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά μέσα σε προθεσμία δώδεκα  (12) ημερών, δηλαδή από 12-2-2021 έως και 24-2-2021, ηλεκτρονικά και στην διεύθυνση [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλ. κέντρο του ΙΕΚ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο:
24610. 28197 , 24610. 24210, 24610. 21895
καθώς και ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: [email protected]
Αίτηση στην οποία ο υποψήφιος μπορεί να συμπληρώσει ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:
Αίτηση


ΝΕΑ
 • AutoCAD 3D Το σεμινάριο AutoCAD 3D απευθύνεται σε όλους τους μηχανικούς, σχεδιαστές, διακοσμητές και γενικότερα σε όποιον ασχολείται με το γραμμικό σχέδιο. Σκοπός του σεμιναρίου AutoCAD 3D είναι να δούμε τις βασικές δυνατότητες τρισδιάστατης σχεδίασης, επεξεργασίας και μέτρησης στερεών αντικειμένων και επιφανειών. Οι εκπαιδευόμενοι θα......

 • Ανακοινώθηκε το Oριστικό  Μητρώου Ωφελουμένων της Δράσης: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» Αν είσαι ωφελούμενος του προγράμματος επικοινώνησε μαζί μας για να ενημερωθείς άμεσα & να κλείσεις θέση σε ένα από τα τμήματα......

 • Το ΙΕΚ VOLTEROS σας ενημερώνει άμεσα για όλες τις ανακοινώσεις και εξελίξεις σε σχέση με τις σπουδές σας και τις εξετάσεις Πιστοποίησης. Με  νέα ανακοίνωση του ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δημοσίευσε το αναλυτικό πρόγραμμα της Β’ και Γ’ φάσης των εξετάσεων Πιστοποίησης ανά ειδικότητα. Η Β’ φάση......