Διαχειριστής Συστημάτων Linux

Ως Διαχειριστής Συστημάτων LINUX ορίζεται ο εργαζόμενος στον Ιδιωτικό ή ∆ημόσιο
τομέα, ο οποίος εργάζεται σε Εφαρμογές και Λειτουργικό Σύστημα LINUX για τη λειτουργία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων. Συνοπτικά, οι εφαρμογές πληροφορικής για τη λειτουργία των οποίων φροντίζει ο Διαχειριστής Συστημάτων LINUX είναι οι εξής: Διαχείριση Λειτουργικού Συστήματος LINUX, εφαρμογές πληροφορικής για τη λειτουργία δικτύων, για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, και γενικά όλων των εφαρμογών της πληροφορικής και προγραμματισμού.

Διδακτικές Ενότητες

Ο/η υποψήφιος/α μετά από εγκεκριμένες εξετάσεις θα είναι σε θέση να κατανοήσει τις βασικές αρχές για :
• Περιβάλλον λειτουργικού συστήματος LINUX (UBUNTU)
• Χρήστες και δικαιώματα
• Διαδικτυακές υπηρεσίες
• L.A.M.P

Σε ποιους απευθύνεται:

Το εν λόγω σεμινάριο αφορά τους επαγγελματίες με κατάλληλη εξειδίκευση στο αντικείμενο ή όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και το επαγγελματικό τους πεδίο.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!