Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

Ως Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων ορίζεται ο εργαζόμενος στον Ιδιωτικό ή ∆ημόσιο τομέα, ο οποίος εργάζεται στην δημιουργία και διαχείριση Βάσεων Δεδομένων που χρησιμοποιούνται από όλες τις εφαρμογές του οργανισμού, της επιχείρησης ή της υπηρεσίας. Συνοπτικά, ο Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων μελετά και υλοποιεί λύσεις βάσεων δεδομένων για την οργάνωση και διαχείριση των δεδομένων ενός οργανισμού, μίας επιχείρησης ή μίας υπηρεσίας με σκοπό την καλή λειτουργία τους.

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 4 ενότητες
• Κατανόηση Βασικών Διαδικασιών Βάσης Δεδομένων.
• Δημιουργία Αντικειμένων Βάσης Δεδομένων.
• Χειρισμός Δεδομένων
• Κατανόηση Αποθήκευσης Δεδομένων

Σε ποιους απευθύνεται:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση όλων των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων ή εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους) σε αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων τους, στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους και στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και
εξέλιξης.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!