Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Ως Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού ορίζεται ο εργαζόμενος στον Ιδιωτικό ή ∆ημόσιο
τομέα, ο οποίος εργάζεται σε Εφαρμογές και Λειτουργικά Συστήματα για τη λειτουργία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Συνοπτικά, οι εφαρμογές πληροφορικής για τη λειτουργία των οποίων φροντίζει ο Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι οι εξής: Λειτουργικά συστήματα Η/Υ, εφαρμογές πληροφορικής για τη λειτουργία δικτύων, για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, και γενικά όλων των εφαρμογών της πληροφορικής.

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 5 ενότητες
• Βασικά Θέματα Πληροφορικής και Συστημάτων
• Δίκτυα και Διαδίκτυο
• Βάσεις Δεδομένων
• Web Design
• Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Σε ποιους απευθύνεται:

Σκοπός του προγράμματος  είναι η κατάρτιση όλων των βασικών γνώσεων
δεξιοτήτων ανέργων ή εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους) σε αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων τους, στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους και στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και εξέλιξης.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!