Βασικές αρχές των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών – GIS

Ο Ειδικός στις Βασικές Αρχές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών –
GIS είναι εκείνος που μέσω του Η/Υ έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών που έχουν σχέση με φαινόμενα που εξελίσσονται στο γεωγραφικό χώρο.

Διδακτικές Ενότητες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 8 ενότητες
• Εισαγωγή στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
• Χάρτες και προβολικά συστήματα
• Ψηφιακή αναπαράσταση και οργάνωση χωρικών δεδομένων
• Συλλογή χωρικών δεδομένων σε εάν ΓΣΠ
• Γεωγραφικές βάσεις δεδομένων
• Διαχείριση χωρικών δεδομένων
• Χωρική ανάλυση
• Χαρτογραφία και ΓΣΠ (χαρτοσύνθεση)

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εξειδικευμένα στελέχη που εργάζονται ή δύνανται να εργαστούν για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, την αναδιάρθρωση των δικτύων κοινής ωφέλειας, τις κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές μελέτες, την αγροτική ανάπτυξη κ.ά., αλλά επίσης αφορά σε φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο αντικείμενο.Προαπαιτούμε να για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Απόφοιτος ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!