Διαχειριστής Αφερεγγυότητας

Ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας είναι ένας επαγγελματίας που καθίσταται απολύτως
απαραίτητος για κάθε είδους και κλάδου επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού
καθώς και του δημοσίου τομέα. Τόσο το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όσο και οι
οικονομικές εξελίξεις συντελούν σε αυτό το συμπέρασμα, καθώς, οι οικονομικές
συναλλαγές όπως και το χρηματοοικονομικό σύστημα γενικότερα γίνονται
πολυπλοκότερα. Η ανάγκη να γίνεται αντιληπτός ο κίνδυνος μεταξύ των
συμβαλλομένων, να αξιολογείται και να γίνεται η κατάλληλη διαχείριση του είναι μία
υπαρκτή πραγματικότητα, η οποία, με τη σειρά της, απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευμένων
στελεχών.
Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο λόγω της παρατεταμένης οικονομικής
κρίσης, εξαιτίας της οποίας παρατηρούνται αυξημένα κρούσματα απάτης και
διαφθοράς ενισχύοντας αποφασιστικά την ανάγκη να γίνεται ενδελεχής και
εμπεριστατωμένος έλεγχος, ώστε αντιμετωπίζονται εξαρχής επιτυχώς τα όποια
προβλήματα προκύπτουν και να γίνεται με ορθό τρόπο η διαχείριση τους.Η έλλειψη
εκπαιδευμένων στελεχών, υποχρεώνει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που
έχουν την ανάγκη διαχειριστών αφερεγγυότητας, να αναθέτουν αυτό το έργο σε άτομα
που είτε δεν διαθέτουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται,
είτε διαθέτουν μόνο κάποια, στην πλειοψηφία τους εμπειρικά.

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 10 ενότητες:
• Εισαγωγή στη διαχείριση κίνδυνου
• Ο ρόλος του διαχειριστή κίνδυνου – αφερεγγυότητας
• Πλάνο διαχείρισης κινδύνου
• Τεχνικές συλλογής πληροφοριών για τον προσδιορισμό κίνδυνων
• Τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου – αφερεγγυότητας / με βάση τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις του αντισυμβαλλομένου
• Τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου – αφερεγγυότητας / με βάση τις εσωτερικές ανάγκες και
απαιτήσεις της εταιρείας
• Στατιστικές μέθοδοι μέτρησης του κινδύνου και αντιμετώπισής του
• Ανάλυση και διαχείριση κινδύνου επενδύσεων
• Εταιρική διακυβέρνηση – εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση κίνδυνων /
αφερεγγυότητας
• Αναφορές- εκθέσεις του διαχειριστή αφερεγγυότητας

Σε ποιους απευθύνεται:

Ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του ουσιαστικά σε όλους τους τομείς απασχόλησης, δεδομένης της ευρύτητας του έργου του.
Πιο συγκεκριμένα ωστόσο, προτεραιότητα δίνεται σε οργανισμούς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) οικονομικής φύσεως (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες), όπου άλλωστε η ύπαρξη του είναι θεσμοθετημένη. Προβάδισμα επίσης θεωρείται πως έχουν οι σχετικοί με εμπορικές συναλλαγές οργανισμοί και ιδιαιτέρως εκείνοι με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ενδεικτικά με βάση τα παραπάνω αναφέρουμε:
• Τραπεζικούς Οργανισμούς και Πιστωτικά Ιδρύματα (υποχρεωτική ύπαρξη βάσει νομοθεσίας).
• Ασφαλιστικούς Οργανισμούς του δημόσιου τομέα (υποχρεωτική ύπαρξη βάσει νομοθεσίας).
• Ασφαλιστικές Εταιρείες.
• Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (ΔΕΚΟ) (υποχρεωτική ύπαρξη βάσει
νομοθεσίας).
• Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.) (υποχρεωτική ύπαρξη βάσει νομοθεσίας).
• Εταιρείες Παροχής Λογιστικών – Φοροτεχνικών Υπηρεσιών.
• Βιομηχανικές επιχειρήσεις, ικανού μεγέθους.
• Επιχειρήσεις Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών (υποχρεωτική ύπαρξη βάσει νομοθεσίας).
• Επιχειρήσεις (βιομηχανικές και εμπορικές) με εξαγωγικό προσανατολισμό, λόγω του ότι ενισχύει την αξιοπιστία τους.
• Επιχειρήσεις εστίασης, ιδιαιτέρως εάν διαθέτουν πολλά υποκαταστήματα ή
εφαρμόζουν το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising).
• Εταιρείες διεθνών (πρωτίστως) αλλά και εγχώριων μεταφορών, με σημαντικό στόλο οχημάτων.
• Ναυτιλιακές εταιρείες με διεθνή ή / και εγχώριο προσανατολισμό.
• Ακτοπλοϊκές εταιρείες με διεθνή ή / και εγχώριο προσανατολισμό.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!