Εσωτερικός Ελεγκτής

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής είναι ένας επαγγελματίας που καθίσταται απολύτως απαραίτητος για κάθε είδους και κλάδου επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού,
του δημοσίου καθώς και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Τόσο το υφιστάμενο θεσμικό – κανονιστικό πλαίσιο, όσο και οι οικονομικές εξελίξεις συντελούν σε αυτό το συμπέρασμα, καθώς, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, παρατηρούνται αυξημένα κρούσματα απάτης και διαφθοράς. Επομένως, πλέον η ανάγκη, που ας σημειωθεί υπήρχε από παλαιότερα, για περισσότερους εκπαιδευμένους, επαγγελματίες εσωτερικούς ελεγκτές, θα συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχή αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
Η έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών, υποχρεώνει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που έχουν την ανάγκη εσωτερικών ελεγκτών, να αναθέτουν αυτό το έργο σε άτομα που είτε δεν διαθέτουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται, είτε διαθέτουν μόνο κάποια, στην πλειοψηφία τους εμπειρικά. Ο Εσωτερικός έλεγχος δημιουργήθηκε ως δικλείδα ασφαλείας για την ορθή λειτουργία των οργανισμών και επιχειρήσεων και, ως ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς προφυλάσσει από προβλήματα και συμβάλλει στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων της διοίκησης.

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 14 ενότητες:
• Εισαγωγή στην ελεγκτική
• Ιστορική εξέλιξη της ελεγκτικής και του εσωτερικού ελέγχου
• Eσωτερικός έλεγχος
• Σκοπός και στρατηγική του εσωτερικού ελέγχου / είδη ελέγχων
• Κώδικας δεοντολογίας των εσωτερικών ελεγκτών – διεθνή πρότυπα
• Σύστημα εσωτερικού ελέγχου (Σ.Ε.Ε.)
• Εσωτερικοί ελεγκτές
• Μονάδα εσωτερικού ελέγχου
• Σχεδιασμός και μεθοδολογία ελέγχου
• Εταιρική διακυβέρνηση
• Επιτροπή ελέγχου
• Τεχνικές και εργαλεία ελέγχου
• Απάτη
• Εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση κίνδυνων

Σε ποιους απευθύνεται:

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του ουσιαστικά σε όλους
τους τομείς απασχόλησης, δεδομένης της ευρύτητας του έργου του. Πιο συγκεκριμένα ωστόσο, προτεραιότητα δίνεται σε μεγαλύτερους οργανισμούς – επιχειρήσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, όπου άλλωστε η ύπαρξη του είναι θεσμοθετημένη. Προβάδισμα επίσης θεωρείται πως έχουν οι σχετικοί με οικονομικά αντικείμενα οργανισμοί.

Ενδεικτικά με βάση τα παραπάνω αναφέρουμε:
• Τραπεζικούς Οργανισμούς και Πιστωτικά Ιδρύματα (υποχρεωτική ύπαρξη βάσει
νομοθεσίας)
• Ασφαλιστικούς Οργανισμούς του δημόσιου τομέα (υποχρεωτική ύπαρξη βάσει
νομοθεσίας)
• Ασφαλιστικές Εταιρείες• Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (ΔΕΚΟ) (υποχρεωτική ύπαρξη βάσει νομοθεσίας)
• Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.)
(υποχρεωτική ύπαρξη βάσει νομοθεσίας)
• Ανώνυμες Εταιρείες Λήψης και Διαβίβασης Χρηματιστηριακών Εντολών (Α.Ε.Λ.Δ.Ε.)
(υποχρεωτική ύπαρξη βάσει νομοθεσίας)
• Εταιρείες Παροχής Λογιστικών – Φοροτεχνικών Υπηρεσιών
• Βιομηχανικές επιχειρήσεις, ικανού μεγέθους οι οποίες διαθέτουν πολλά και
διαφορετικά τμήματα
• Επιχειρήσεις Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών (υποχρεωτική ύπαρξη βάσει
νομοθεσίας)
• Επιχειρήσεις που προτίθενται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών (υποχρεωτική
ύπαρξη βάσει νομοθεσίας)
• Τουριστικές και Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (αλυσίδες) με ικανό αριθμό μονάδων
• Νοσοκομειακές μονάδες του δημόσιου τομέα (υποχρεωτική ύπαρξη βάσει νομοθεσίας)
• Νοσοκομειακές μονάδες του ιδιωτικού τομέα (κλινικές)
• Επιχειρήσεις (βιομηχανικές και εμπορικές) με εξαγωγικό προσανατολισμό, λόγω του ότι ενισχύει την αξιοπιστία τους
• Επιχειρήσεις εστίασης, ιδιαιτέρως εάν διαθέτουν πολλά υποκαταστήματα ή
εφαρμόζουν το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising)
• Εταιρείες διεθνών (πρωτίστως) αλλά και εγχώριων μεταφορών, με σημαντικό στόλο
οχημάτων
• Ναυτιλιακές εταιρείες με διεθνή ή / και εγχώριο προσανατολισμό
• Ακτοπλοϊκές εταιρείες με διεθνή ή / και εγχώριο προσανατολισμό

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!