Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης – Υπάλληλος Γραφείου

Στη χώρα μας, το επάγγελμα λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα του ασκείται σε όλους τους
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι τάσεις
ανάπτυξης του επαγγέλματος συνδέονται και επηρεάζονται άμεσα από τις γενικότερες εξελίξεις
της δυναμικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας συνολικά και των επιμέρους τομέων και
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο μια γενική παρατήρηση, που μπορεί να γίνει
είναι ότι όσο στην ελληνική οικονομία, ο τομέας Υπηρεσιών μεγεθύνεται, οι θέσεις εργασίας
που αφορούν γενικά στη Διοίκηση και το Προσωπικό Γραφείων σε επιχειρήσεις και
οργανισμούς θα παρουσιάζει αυξητικές τάσεις . Ως προς τις προοπτικές του επαγγέλματος, οι
διάφορες μελέτες που αφορούν τη ζήτηση και προσφορά των επαγγελμάτων αναφέρονται με
πολύ θετικές προοπτικές απασχόλησης. Υπό την έννοια αυτή, οι δυνατότητες απασχόλησης ως
«υπάλληλος γραφείου» εμφανίζονται να είναι υψηλότερες, όσο υψηλότερο είναι το
εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζομένων συνδυαζόμενο με σύγχρονες και πιστοποιημένες
γνώσεις Πληροφορικής και ξένων γλωσσών. Ωστόσο και σε ότι αφορά τις προοπτικές , θα
πρέπει να επισημανθεί ότι, ουσιαστικά η άσκηση του επαγγέλματος «Υπάλληλος γραφείου»
παρουσιάζει μια τέτοια πληθώρα εξειδικευμένων χαρακτηριστικών, καθηκόντων και
«εργασιακών διαδικασιών», απόλυτα συνδεδεμένων με τη «φύση» και το περιεχόμενο των
δραστηριοτήτων της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού ξεχωριστά, γεγονός που καθιστά σχεδόν
αδύνατη τη εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων.
*πηγή : Επαγγελματικό Περίγραμμα αρ. 50 του ΕΟΠΠΕΠ με τίτλο Υπάλληλος Γραφείου

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 4 ενότητες
• Υποχρεώσεις επιχειρηματικής μονάδας σε κάλυψη απαιτήσεων θέσης υπάλληλου
γραφείου
• Οργάνωση εργασιών
• Κυρίες εργασίες υπάλληλου γραφείου
• Βοηθητικές εργασίες υπάλληλου γραφείου

Σε ποιους απευθύνεται:

Το εν λόγω σεμινάριο ς απευθύννεται σε όσους εξυπηρετούν τμήματα διευθύνσεων και υποδιευθύνσεων επιχειρήσεων και οργανισμών όπως: γενικής διεύθυνσης, διοικητικού συμβουλίου, νομικού συμβούλου, διοίκησης προσωπικού – ανθρωπίνων πόρων, οικονομικής δ/νσης & λογιστηρίου, ανάπτυξης, αγορών – προμηθειών, ποιοτικού ελέγχου και ασφάλειας, αποθήκης, πληροφορικής, κοστολόγησης marketing, δημοσίων σχέσεων & εκδηλώσεων, εισαγωγών – εξαγωγών, εξυπηρέτησης πελατών, υποδοχής & πληροφοριών κ.α.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!