Ειδικός σε Θέματα Φυσικού Αερίου

Η καύση του φυσικού αερίου σε σχέση με αυτή άλλων καυσίμων έχει λιγότερο επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον παράγοντας μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα για κάθε μονάδα παραγόμενης ενέργειας. Αποτελεί την καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίμου περιορίζοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Με βάση τα παραπάνω και στη σημερινή εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος
αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας και ο ειδικός σε θέματα φυσικού αερίου αποτελεί μία ειδικότητα ιδιαίτερης αποδοχής και σημασίας στη στην αγορά εργασίας.

Διδακτικές Ενότητες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 25 ενότητες:
• Έννοιες, ορισμοί, χαρακτηριστικά αέριων καυσίμων και φυσικού αεριού
• Καύση αέριων καυσίμων και φυσικού αεριού
• Συνοπτική περιγραφή συστημάτων μεταφοράς- κατανομής – διανομής φυσικού αεριού
• Κανονισμός συντήρησης οικιακών, εσωτερικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μεγάλων εμπορικών εγκαταστάσεων
• Όδευση, δίκτυα φυσικού αεριού
• Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
• Συνδέσεις σωλήνων (συγκολλήσεις, λυμένες συνδέσεις)
• Αντιδιαβρωτική προστασία δικτύων φυσικού αεριού
• Βάνες δικτύου
• Αερισμός χώρων
• Διατάξεις – εξοπλισμός υποβιβασμού πίεσης- ασφαλιστικές διατάξεις
• Καυστήρες/λέβητες/παραγωγικός εξοπλισμός αέριων καυσίμων και φυσικού αεριού• Ανάφλεξη φυσικού αεριού
• Ανιχνευτές αεριού
• Λειτουργία δικτύου
• Τροφοδότηση αεριού
• Καθαρισμός δικτύων αέριων καυσίμων
• Χειρισμοί βανών
• Μέτρηση ποσοτήτων αέριων καυσίμων και φυσικού αεριού
• Συντήρηση δικτύου- έλεγχος δικτύου – διαρροές διαβρώσεις
• Έλεγχος λειτουργίας βανών
• Έλεγχος καλής λειτουργίας ρυθμιστικών και ασφαλιστικών διατάξεων
• Διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης/φωτιά, διαρροή χωρίς φωτιά
• Πυρκαγιές πλησίον εγκαταστάσεων φυσικού αεριού
• Ασφάλεια εγκαταστάσεων αέριων και φυσικού αεριού

Σε ποιους απευθύνεται:

Ο ειδικός σε θέματα φυσικού αερίου εργάζεται στον βιομηχανικό τομέα, σε συνεργεία
εγκατάστασης συσκευών αερίων καυσίμων, σαν ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο την επισκευή συσκευών, σε εταιρείες διανομής ή διάθεσης αερίων καυσίμων, και γνωρίζει βασικά στοιχεία και έχει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να εγκαταστήσει, να συντηρήσει, να ελέγξει ή να επισκευάσει δίκτυα και συσκευές. Μπορεί να εργαστεί στη βιομηχανία, σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις τεχνικών υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις που εμπορεύονται προϊόντα αερίων καυσίμων, σε συνεργεία επισκευής οικιακών συσκευών φυσικού αερίου. Μπορεί να βρίσκεται στο χημείο (π.χ. για τον ποιοτικό έλεγχο), στο εργοτάξιο (π.χ. για την συγκόλληση σωλήνων και συστημάτων ελέγχου των δικτύων), σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. για εξεύρεση διαρροής από το δίκτυο πόλης φυσικού αερίου), ή στο εργαστήριο (π.χ. για την επισκευή κουζίνας αερίου).

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!