Ειδικός σε Θέματα Φυσικού Αερίου

Η καύση του φυσικού αερίου σε σχέση με αυτή άλλων καυσίμων έχει λιγότερο επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον παράγοντας μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα για κάθε μονάδα παραγόμενης ενέργειας. Αποτελεί την καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίμου περιορίζοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Με βάση τα παραπάνω και στη σημερινή εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος
αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας και ο ειδικός σε θέματα φυσικού αερίου αποτελεί μία ειδικότητα ιδιαίτερης αποδοχής και σημασίας στη στην αγορά εργασίας.

Διδακτικές Ενότητες

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 25 ενότητες:
• Έννοιες, ορισμοί, χαρακτηριστικά αέριων καυσίμων και φυσικού αεριού
• Καύση αέριων καυσίμων και φυσικού αεριού
• Συνοπτική περιγραφή συστημάτων μεταφοράς- κατανομής – διανομής φυσικού αεριού
• Κανονισμός συντήρησης οικιακών, εσωτερικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μεγάλων εμπορικών εγκαταστάσεων
• Όδευση, δίκτυα φυσικού αεριού
• Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
• Συνδέσεις σωλήνων (συγκολλήσεις, λυμένες συνδέσεις)
• Αντιδιαβρωτική προστασία δικτύων φυσικού αεριού
• Βάνες δικτύου
• Αερισμός χώρων
• Διατάξεις – εξοπλισμός υποβιβασμού πίεσης- ασφαλιστικές διατάξεις
• Καυστήρες/λέβητες/παραγωγικός εξοπλισμός αέριων καυσίμων και φυσικού αεριού• Ανάφλεξη φυσικού αεριού
• Ανιχνευτές αεριού
• Λειτουργία δικτύου
• Τροφοδότηση αεριού
• Καθαρισμός δικτύων αέριων καυσίμων
• Χειρισμοί βανών
• Μέτρηση ποσοτήτων αέριων καυσίμων και φυσικού αεριού
• Συντήρηση δικτύου- έλεγχος δικτύου – διαρροές διαβρώσεις
• Έλεγχος λειτουργίας βανών
• Έλεγχος καλής λειτουργίας ρυθμιστικών και ασφαλιστικών διατάξεων
• Διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης/φωτιά, διαρροή χωρίς φωτιά
• Πυρκαγιές πλησίον εγκαταστάσεων φυσικού αεριού
• Ασφάλεια εγκαταστάσεων αέριων και φυσικού αεριού

Μεθοδολογία Εξέτασης
Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε δύο φάσεις εξεταστικής διαδικασίας, τη θεωρητική και την πρακτική. Η επιτυχής ολοκλήρωση και των δύο φάσεων της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης.

Σε ποιους απευθύνεται:

Ο ειδικός σε θέματα φυσικού αερίου εργάζεται στον βιομηχανικό τομέα, σε συνεργεία
εγκατάστασης συσκευών αερίων καυσίμων, σαν ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο την επισκευή συσκευών, σε εταιρείες διανομής ή διάθεσης αερίων καυσίμων, και γνωρίζει βασικά στοιχεία και έχει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να εγκαταστήσει, να συντηρήσει, να ελέγξει ή να επισκευάσει δίκτυα και συσκευές. Μπορεί να εργαστεί στη βιομηχανία, σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις τεχνικών υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις που εμπορεύονται προϊόντα αερίων καυσίμων, σε συνεργεία επισκευής οικιακών συσκευών φυσικού αερίου. Μπορεί να βρίσκεται στο χημείο (π.χ. για τον ποιοτικό έλεγχο), στο εργοτάξιο (π.χ. για την συγκόλληση σωλήνων και συστημάτων ελέγχου των δικτύων), σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. για εξεύρεση διαρροής από το δίκτυο πόλης φυσικού αερίου), ή στο εργαστήριο (π.χ. για την επισκευή κουζίνας αερίου).

Βεβαίωση Παρακολούθησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης
φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- ενός έτους επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο πιστοποίησης ή σε συναφή αντικείμενα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Να διαθέτει φυσικές ικανότητες κατάλληλες για το αντικείμενο της ειδικότητας (ευχέρεια στη σωματική κίνηση και στην κίνηση των χεριών)

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ
Η ειδικότητα «Ειδικός σε θέματα φυσικού αερίου ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Δομικά έργα και έργα υποδομής, προστασία του περιβάλλοντος και ενέργεια που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Share it!