Τεχνικός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ο Τεχνικός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι ένας επαγγελματίας με κατάλληλη εξειδίκευση που έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών (συντήρηση, επισκευή κτλ) στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα υπάρχει σημαντικό κενό στη συγκεκριμένη ειδικότητα, καθώς οι αντίστοιχες εργασίες
καλύπτονται από λίγους επαγγελματίες μηχανολογικής κυρίως κατεύθυνσης, οι οποίοι
όμως διαθέτουν στην πλειοψηφία τους εμπειρικές γνώσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη:
• Την ταχύτατη εξάπλωση και εξέλιξη των συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
• Την εξέλιξη της τεχνολογίας στο χώρο συστημάτων ΑΠΕ
• Την διαφοροποίηση και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η τεχνολογία των Ανανεώσιμων Πηγών
• Την ανάγκη χρήσης των ΑΠΕ με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος
• Την έλλειψη εξειδικευμένων τεχνικών στον τομέα συντήρησης και επισκευής συστημάτων ΑΠΕ, αφού η συστηματική τους κατάρτιση είναι πολύ περιορισμένη Προκύπτει εύλογα η ανάγκη για εξειδίκευση και κατάρτιση επαγγελματιών στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που θα τους εφοδιάσει με πρόσθετες ικανότητες ώστε να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 11 ενότητες:
• Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας
• Αιολική ενέργεια
• Βιομάζα
• Γεωθερμική ενέργεια
• Θερμικά ηλιακά συστήματα
• Φωτοβολταϊκά συστήματα
• Μικρά υδροηλεκτρικά συστήματα
• Συμπαραγωγή• Περιβαλλοντική διαχείριση – προστασία περιβάλλοντος
• Έλεγχος και προληπτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού
• Ασφάλεια και υγιεινή στις εγκαταστάσεις ΑΠΕ

Σε ποιους απευθύνεται:

Ο Τεχνικός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ακόλουθους τομείς απασχόλησης:
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σχετιζόμενες με την επισκευή και συντήρηση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
• Επιχειρήσεις εμπορίας σχετιζόμενες με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
• Επιχειρήσεις παραγωγής ισχύος με χρήση συστημάτων που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
• Υπηρεσίες και οργανισμούς ελέγχου συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
• Βιομηχανίες κατασκευής συστημάτων που υποστηρίζουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας π.χ.: φωτοβολταϊκών συστημάτων, αιολικών συστημάτων, κ.λπ.
• Ξενοδοχειακές μονάδες και γενικά κτιριακά συγκροτήματα που απαιτούν την ύπαρξη μόνιμου τεχνικού προσωπικού συντήρησης των εγκαταστάσεων μονάδων ιδιοπαραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας – αυτοαπασχολούμενος

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!