Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων – Απορριμμάτων

Ένας από τους παράγοντες, που αποτελούν σημαντική επιβάρυνση για το περιβάλλον, είναι τα στερεά απόβλητα και απορρίμματα. Ο όγκος των απορριμμάτων που παράγουμε συνεχώς αυξάνει λόγω της αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης αλλά και της αλλαγής στα καταναλωτικά πρότυπα. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα σημαντικό και διαρκώς επιδεινούμενο περιβαλλοντικό και οικονομικό πρόβλημα των ανεπτυγμένων κοινωνιών. Σαν οικονομική δραστηριότητα η διαχείριση αποβλήτων περιλαμβάνει τεχνικές και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, ανάκτησης χρήσιμων υλικών, τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων σε ειδικούς χώρους καθώς και αποκατάστασης των χώρων αυτών μετά τον κορεσμό τους. Η όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά πολύπλοκη διότι προϋποθέτει πολιτικές επιλογές, κοινωνική συναίνεση και περιβαλλοντική παιδεία του πληθυσμού, ενώ απαιτεί την χρήση τεχνολογιών που πρέπει να είναι αποδεκτές
Ο Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων – Απορριμμάτων είναι ο εργαζόμενος που απασχολείται από αδειοδοτημένες Εταιρείες Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων – Απορριμμάτων και από Δημοτικές Αρχές και Επιχειρήσεις με σκοπό την εκτέλεση εργασιών:
• Συγκομιδής αποβλήτων – απορριμμάτων
• Διαχωρισμού αποβλήτων – απορριμμάτων
• Επεξεργασίας αποβλήτων – απορριμμάτων
• Υγειονομικής ταφής αποβλήτων – απορριμμάτων

Διδακτικές Ενότητες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 12 ενότητες:
• Γενικά για τα στερεά απόβλητα
• Τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ)
• Υλικά συσκευασίας
• Επικίνδυνα απόβλητα
• Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής
• Ελαστικά απόβλητα
• Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό – ΑΗΗΕ
• Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές
• Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
• Ορυκτέλαια
• Ιατρικά απόβλητα
• Νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης στέρεων αποβλήτων στην Ελλάδα

Σε ποιους απευθύνεται:

Η στροφή της σύγχρονης πολιτικής πράξης στην πράσινη οικονομία είναι μια πραγματικότητα σήμερα. Είναι ευρέως αποδεκτό και ταυτόχρονα επιτακτική ανάγκη για τη συστηματική διαχείριση των αποβλήτων-απορριμμάτων που παράγει η σύγχρονη κοινωνία με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Όλες οι σύγχρονες κοινωνίες αναπτύσσουν δομές, μηχανισμούς και τεχνολογίες για τηδιαχείριση των αποβλήτων – απορριμμάτων. Σημαντικό κομμάτι αυτής της δραστηριότητας είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων που αποτελούν ένα σημαντικό θέμα για τις σύγχρονες κοινωνίες.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!