Τεχνικός Λειτουργίας και Ελαφριάς Συντήρησης Συστημάτων Επεξεργασίας Λυμάτων – Βιολογικών Καθαρισμών

Η Διαχείριση των υδάτων αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες περιβαλλοντικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποδοτική και ολοκληρωμένη επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων, είναι ζωτικής σημασίας στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. Η βιομηχανική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών και η ολοένα και μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού στα αστικά κέντρα έχουν οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης νερού στις περιοχές αυτές και κατά συνέπεια αύξηση της παραγωγής υγρών αποβλήτων και λυμάτων. Οι ρυπαντικές και μολυσματικές ουσίες που περιέχουν τα υγρά απόβλητα τα καθιστούν επικίνδυνα τόσο για το περιβάλλον και τον αποδέκτη στον οποίο θα διατεθούν όσο και για τον άνθρωπο.
Για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητες οι θεμελιώδεις γνώσεις των χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων, της επίδρασής τους στο περιβάλλον, των μεθόδων επεξεργασίας που μπορούν να εφαρμοστούν για την απομάκρυνση και την εξουδετέρωση αυτών των συστατικών και των μεθόδων για την αξιοποίηση ή την ασφαλή διάθεση των στερεών που παράγονται κατά την επεξεργασία τους Ο Τεχνικός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων είναι ένα τεχνικό στέλεχος το οποίο διαθέτει θεμελιώδεις γνώσεις των χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων, της επίδρασής τους στο περιβάλλον, των μεθόδων επεξεργασίας που μπορούν να εφαρμοστούν για την απομάκρυνση και την εξουδετέρωση αυτών των συστατικών και των μεθόδων για την αξιοποίηση ή την ασφαλή διάθεση των στερεών που παράγονται κατά την επεξεργασία τους.

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 8 ενότητες:
• Στοιχεία επεξεργασίας λυμάτων.
• Επίδραση των διάφορων παραμέτρων και συνθηκών στη λειτουργία των βιολογικών
σταθμών.
• Δειγματοληψίες & αναλύσεις – μετρήσεις παραμέτρων των βιολογικών σταθμών.
• Ξεκίνημα της λειτουργίας ενός μικρού βιολογικού σταθμού.
• Έλεγχοι διεργασιών
• Διαχείριση ιλύος
• Έλεγχος και προληπτική συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
• Ασφάλεια και υγιεινή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!