Τεχνικός Λειτουργίας και Συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

Τα τελευταία χρόνια οι ολοένα αυξανόμενες νομοθετικές απαιτήσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθολογικότερης διαχείρισης πόρων έχουν δρομολογήσει εξελίξεις στους τομείς αυτούς που με τη σειρά τους αυξάνουν τις ανάγκες σε εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.
Παρότι η διάθεση των αστικών αποβλήτων σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής αποτελεί γενικά την τελευταία επιλογή στην ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά σημαντική για την προστασία του περιβάλλοντος. Και αυτό γιατί η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η εν γένει ανάκτηση των αποβλήτων αποτελούν μεν προτεραιότητα στη διαχείριση αλλά ένα μέρος της παραγόμενης ποσότητας αστικών αποβλήτων, μη ανακτήσιμων, θα εξακολουθεί να διατίθεται στο έδαφος με υγειονομική ταφή. Συνεπώς, η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών είναι μείζονος σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, αλλά και για την δημιουργία συνθηκών κοινωνικής αποδοχής και συναίνεσης.Ο Τεχνικός Λειτουργίας και Συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) είναι ένα τεχνικό στέλεχος το οποίο γνωρίζει και εφαρμόζει εμπράκτως τις διαδικασίες αποτελεσματικής λειτουργίας και διαχείρισης ενός ΧΥΤΑ. Συγκεκριμένα είναι σε θέση να πραγματοποιεί τους απαιτούμενους ελέγχους και να συμβάλει στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Διδακτικές Ενότητες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 6 ενότητες:
• Εισαγωγή στη διαχείριση στέρεων αποβλήτων
• Εισαγωγή στην υγειονομική ταφή
• Λειτουργία ΧΥΤΑ
• Έλεγχος και παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Έλεγχος και προληπτική ελαφριά συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού
• Ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Σε ποιους απευθύνεται:

Οι Τεχνικοί Λειτουργίας και Συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) μπορούν να απασχολούνται σε επιχειρήσεις με αντικείμενο τη διαχείριση αποβλήτων και την υγειονομική ταφή απορριμμάτων.

Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Επιχειρήσεις ΟΤΑ για την περισυλλογή, επεξεργασία & ανακύκλωση δημοτικών αποβλήτων, υπηρεσίες καθαριότητας/ανακύκλωσης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων.
• Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ), Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ)

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!