Τεχνικός Μόνωσης – Μονωτής

Το επάγγελμα του Μονωτή είναι ένα επάγγελμα που πάντα θα έχει δυναμική γιατί ακόμα και σε περιόδους που η οικοδομική δραστηριότητα είναι σε ύφεση – όπως σήμερα – ο κλάδος της μόνωσης επηρεάζεται λιγότερο, καθώς οι εργασίες σε μεγάλο βαθμό αφορούν επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές. Η δυναμική δε του κλάδου,
ενισχύεται από τις νομοθετικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και γενικότερα τις διεθνείς τάσεις για οικολογική δόμηση με έμφαση στην μόνωση. Η μόνωση ανήκει στην κατηγορία των πράσινων επαγγελμάτων καθώς σχετίζεται με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.
Ως μονωτής ορίζεται το εργατοτεχνικό και τεχνικό προσωπικό που έχει την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση στην εκτέλεση των βασικών εργασιών θερμικής μόνωσης, στεγανοποίησης , ηχητικής μόνωσης, και παθητικής πυροπροστασίας. Σήμερα δεν υπάρχει επίσημα επάγγελμα μονωτή.

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 4 ενότητες:
• Προετοιμασία κατασκευής μόνωσης
• Προμήθεια και μεταφορά υλικών για την κατασκευή της μόνωσης
• Κατασκευή (εφαρμογή) μόνωσης
• Ολοκλήρωση, έλεγχος και παράδοση της κατασκευής της μόνωσης

Σε ποιους απευθύνεται:

Εδώ και αρκετά χρόνια η οικοδομική δραστηριότητα, ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται σε ύφεση ως επακόλουθο της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Συγκριτικά με άλλα επαγγέλματα της οικοδομής ίσως είναι ο κλάδος που πλήττεται λιγότερο.
Ο κλάδος της μόνωσης φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο, καθώς οι εργασίες σε μεγάλο βαθμό αφορούν επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές. Η δυναμική δε του κλάδου, ενισχύεται από τις νομοθετικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και γενικότερα τις διεθνείς τάσεις για οικολογική δόμηση με έμφαση στην μόνωση.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!