Τεχνικός Περιβαλλοντικής Προστασία και Ανακύκλωσης Προϊόντων

Τα τελευταία χρόνια οι ολοένα αυξανόμενες νομοθετικές απαιτήσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθολογικότερης διαχείρισης πόρων έχουν δρομολογήσει εξελίξεις στους τομείς αυτούς που με τη σειρά τους αυξάνουν τις ανάγκες σε εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, ιδιαίτερα στον τομέα της ανακύκλωσης
υλικών όπου η Ελλάδα είναι συγκριτικά πίσω σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί.
Η πρόληψη, κατά προτεραιότητα, η επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση και η ανάκτηση ενέργειας είναι ιεραρχικά οι πρώτες επιλογές στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων με βάση την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία. Ήδη και βάσει του υφισταμένου νέου θεσμικού πλαισίου για την «εναλλακτική διαχείριση» δημιουργούνται προγράμματα διαλογής και νέες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα για την επεξεργασία – αξιοποίηση των αποβλήτων, ενώ οργανώνονται σε διαφορετική βάση οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων.
Ο Τεχνικός Περιβαλλοντικής Προστασίας και Ανακύκλωσης Προϊόντων είναι ένα τεχνικό στέλεχος το οποίο γνωρίζει και εφαρμόζει τις μεθόδους και τεχνικές επεξεργασίας και ανακύκλωσης διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων, τις διάφορες διαδικασίες αποδοχής και ελέγχου των αποβλήτων, να πραγματοποιεί τις σχετικές δειγματοληψίες και τη συντήρηση του εξοπλισμού.

Διδακτικές Ενότητες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 8 ενότητες:
• Στοιχεία περιβαλλοντικής προστασίας. εισαγωγή στη διαχείριση στέρεων αποβλήτων
• Υλικά συσκευασίας και αλλά προϊόντα
• Ανακύκλωση υλικών – διαλογή στην πηγή
• Εγκαταστάσεις κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων
• Θερμική επεξεργασία αποβλήτων
• Διαδικασία αποδοχής αποβλήτων – δειγματοληψίες & αναλύσεις
• Έλεγχος και προληπτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού
• Ασφάλεια και υγιεινή στις εγκατάστασης επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων

Σε ποιους απευθύνεται:

Οι Τεχνικοί Περιβαλλοντικής Προστασίας και Ανακύκλωσης Προϊόντων μπορούν να απασχολούνται σε επιχειρήσεις με αντικείμενο τον μετασχηματισμό πρώτων υλών και
την παραγωγή προϊόντων κάθε κλάδου της βιομηχανίας & βιοτεχνίας γενικώς, αλλά και τη συλλογή, διαχείριση & ανάκτηση αστικών αποβλήτων, αλλά και υπολειμμάτων/αποβλήτων των αναπαραγωγικών διαδικασιών.

Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Επιχειρήσεις ΟΤΑ για την περισυλλογή, επεξεργασία & ανακύκλωση δημοτικών
αποβλήτων, υπηρεσίες καθαριότητας/ανακύκλωσης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Συσκευασίας
• Προγράμματα προδιαλογής υλικών
• Εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων
• Επιχειρήσεις ΟΤΑ για την περισυλλογή, επεξεργασία & ανακύκλωση δημοτικών
αποβλήτων, υπηρεσίες καθαριότητας/ανακύκλωσης Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
• Τμήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης αποβλήτων και ελέγχου παραγωγικών μονάδων, βιομηχανίες και άλλες επιχειρήσεις όπου παράγονται απόβλητα
• Μονάδες απορρύπανσης και αποσυναρμολόγησης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής
• Μονάδες τεμαχισμού, κακοποίησης και ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων ελαστικών
• Μονάδες ελέγχου, αναβάθμισης και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών αποβλήτων
• Μονάδες επεξεργασίας ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών αποβλήτων
• Μονάδες επεξεργασίας, ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, οικοδομών και κατεδαφίσεων
• Μονάδες ανακύκλωσης συσσωρευτών
• Μονάδες αναγέννησης αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων
• Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ)
• Εγκαταστάσεις θερμική επεξεργασία αποβλήτων
• Εγκαταστάσεις κομποστοποίησης οργανικών οικιακών αποβλήτων, κλαδεμάτων, αγροτικών υπολειμμάτων

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!