Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων

Οι συγκολλήσεις και οι κοπές μετάλλων αποτελούν σήμερα δύο από τις βασικότερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Είναι γεγονός ότι οι συγκολλήσεις αποτελούν μία από τις σοβαρότερες παραγωγικές διεργασίες για την κατασκευή άνω
του 60% των βιομηχανικών προϊόντων. Ο Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί και εφαρμόζει ένα σύνολο ενεργειών και διαδικασιών όπως είναι η κοπή των μετάλλων, η διαμόρφωση των ακμών των προς συγκόλληση μετάλλων, η συναρμολόγηση των μετάλλων και η τελική συγκόλληση μετάλλων που πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο συγκόλλησης που περιγράφεται στην ειδικότητα του συγκολλητή.
Το επάγγελμα όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα στη διεθνή αγορά εργασίας δεν υφίσταται αυτούσιο αλλά πάντοτε συνοδευόμενο από μια τουλάχιστον ειδικότητα που αναφέρεται πιο κάτω:
• Tεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια
• Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με MIG – MAG (Metal Inert Gas – Metal Active Gas)
• Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με TIG (Tungsten Inert Gas)
• Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης Οξυγόνου – Ασετιλίνης (Οξυγονοκολλητής)
Επίσης φιλοδοξεί να χρησιμεύσει ως βάση τόσο για την επιμόρφωση, όσο και για την
πιστοποίηση των τεχνικών που ασχολούνται ή εργάζονται στη βιομηχανία, όσο καιστον τομέα των κατασκευών των ενεργειακών δικτύων και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

Διδακτικές Ενότητες

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 10 ενότητες:
• Η τεχνολογία συγκολλήσεων
• Κοπή και διαμόρφωση
• Συγκόλληση ηλεκτρικού τόξου
• Μεταλλικά υλικά πλήρωσης
• Συγκόλληση με επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο
• Συγκόλληση παρουσία προστατευτικού αερίου
• Συγκολλήσεις βυθισμένου τόξου
• Οξυγονοκόλληση
• Ελαττώματα συγκολλήσεων και ποιοτικός έλεγχος αυτών
• Μέτρα ασφαλείας

Μεθοδολογία Εξέτασης
Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε δύο φάσεις εξεταστικής διαδικασίας, τη θεωρητική και την πρακτική. Η επιτυχής ολοκλήρωση και των δύο φάσεων της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης

Σε ποιους απευθύνεται:

Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας δεν διαθέτει και δεν στηρίζεται στην βαριά βιομηχανία, εντούτοις λόγω της γεωγραφικής θέσης και λόγω της ιδιομορφίας της επιχειρηματικής ανάπτυξης αυτής, έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν ποικίλες μορφές επιχειρήσεων όπως είναι μικρά και μεγάλα ναυπηγία, ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες, εταιρείες μεταλλικών κατασκευών και μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες ανέγερσης βιομηχανικών έργων, των οποίων η λειτουργία και η ανάπτυξη στηρίζεται στην διαθεσιμότητα εξειδικευμένων συγκολλητών και φλογοχειριστών.
Οι τάσεις απασχόλησης νέων εξειδικευμένων συγκολλητών τόσο στον χώρο των νέων κατασκευών όσο και στον επισκευαστικό τομέα και την συντήρηση των μεταλλικών κατασκευών εκτιμάται ότι θα είναι διαρκώς αυξανόμενη εις βάρος άλλων ειδικοτήτων
του κατασκευαστικού τομέα και ιδίως επαγγελμάτων του καλουπατζή, μπετατζή, κτίστη και του κλάδου της ανέγερσης οικοδομών.
Η απουσία ειδικών προγραμμάτων σπουδών Τεχνικών συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και η πλημμελής κάλυψη αυτών των θεμάτων με σεμινάρια από διάφορους φορείς σκιαγραφούν το τοπίο της εκπαίδευσης
κατάρτισης και πιστοποίησης στην συγκεκριμένη θεματική ενότητα.
Δημιουργείται έτσι η αναγκαιότητα για ένα πρόγραμμα πιστοποίησης θα πιστοποιεί το
αντίστοιχο προσωπικό.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Α) Απαιτείται οι υποψήφιοι να είναι κάτοχοι πτυχίου (α) ΕΠΑ.Σ. ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, (β) Τ.Ε.Λ., τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Β Κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, ΕΠΑ.Λ. Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών (γ) Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών ομάδας Μηχανολογικών ειδικοτήτων, Τ.Ε.Ε. Α κύκλου τομέα Μηχανολογικού, η
Β) Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο πιστοποίησης ή σε συναφή αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας)

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Να διαθέτει φυσικές ικανότητες κατάλληλες για το αντικείμενο της ειδικότητας (οπτική ικανότητα , ευχέρεια στη σωματική κίνηση και στην κίνηση των χεριών)

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ
Η ειδικότητα Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Δομικά έργα και έργα υποδομής, προστασία του περιβάλλοντος και ενέργεια που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Share it!