Ειδικός στην PHP

Διδακτικές Ενότητες

Θεματικές ενότητες PHP
• Εισαγωγή στη PHP (PHP Intro)
• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση απαιτούμενων εφαρμογών.
• Σύνταξη κώδικα PHP
• Σχόλια PHP
• Μεταβλητές
• Τύποι δεδομένων (Data Types)
• Echo vs Print
• Σταθερές (Constant)
• Τελεστές (Operators)
• Συνθήκες ελέγχου (if , switch)
• Δομές επανάληψης (Loops)
• Μέθοδοι PHP (PHP methods)
• Sessions & Cookies
• Φόρμες
• POST & GET
• include/require
• Διαχείριση αρχείων• Αποστολή mail μέσω PHP

Βάση Δεδομένων MySQL
• Τι είναι μία ΒΔ και ή δομή της
• Τύποι δεδομένων
• Πρωτεύων κλειδί (Primary key)
• Δευτερεύων κλειδί (Foreign key)
• Σχέσεις μεταξύ πινάκων
• Χρήση της phpMyAdmin
• MySQL
• Πρόσβαση στη MySQL και ανάκτηση δεδομένων μέσω της PHP

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο αποδεικνύει ότι ο κάτοχός της είναι σε θέση να αναπτύξει
δυναμικές ιστοσελίδες με τη γλώσσα προγραμματισμού PHP.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!