Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ο Data Protection Officer είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση της εταιρείας και των υπαλλήλων της σχετικά με τις σημαντικές απαιτήσεις συμμόρφωσης, την κατάρτιση προσωπικού που ασχολείται με την επεξεργασία δεδομένων και τη διενέργεια τακτικών ελέγχων ασφάλειας. Λειτουργεί επίσης ως σημείο επαφής μεταξύ της εταιρείας και των εποπτικών αρχών που εποπτεύουν δραστηριότητες που σχετίζονται με δεδομένα.

Διδακτικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 2 ενότητες:
• Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο
• Ασφάλεια Πληροφοριών – Διεθνή Πρότυπα

Σε ποιους απευθύνεται:

• Στελέχη Επιχειρήσεων / Οργανισμών
• Στελέχη τα οποία έχουν ευθύνη ή/και ασχολούνται με την επεξεργασία Προσωπικών
Δεδομένων
• Πτυχιούχους που επιθυμούν να απασχοληθούν στο νέο διεθνώς δυναμικό τομέα του Data Privacy

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Ο υποψήφιος μετά το πέρας του σεμιναρίου είναι σε θέση να:
• Γνωρίζει τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και πρακτικές προστασίας δεδομένων
• Κατανοεί σε βάθος τον GDPR
• Κατανοεί τις δραστηριότητες επεξεργασίας του οργανισμού
• Κατανοεί τεχνολογίες IT και μεθόδους ασφάλειας της πληροφορίας
• Γνωρίζει τον τομέα επιχείρησης, τις λειτουργίες, τους διοικητικούς κανόνες και
διαδικασίες της
• Τηρεί το απόρρητο ή την εμπιστευτικότητα σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Share it!