Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων

Ως Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων ορίζεται ο εργαζόμενος που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει με επιτυχία διαδικασίες / διεργασίες σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας (πχ. προμήθειες πρώτων υλών,παραγωγικές διαδικασίες, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή, κλπ) σχετικές με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, καθώς επίσης και με τη ποιότητα αυτών

Διδακτικές Ενότητες

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 6 ενότητες:
• Πιστοποίηση Αγροτικός Τομέας
• Διοίκηση ολικής ποιότητας
• Εργαλεία και τεχνικές ποιότητας
• Ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων
• Συστήματα διαχείρισης ποιότητας
• Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων δύναται να εργαστεί σε εταιρείες στον κλάδο τροφίμων και ποτών και σε εταιρείες στην εφοδιαστική αλυσίδα
του κλάδου (πχ. εταιρείες συσκευασίας, μεταφορών και διανομών, κλπ). Το σχήμα πιστοποίησης αποσκοπεί στην απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για τα Στελέχη Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων. Πιο αναλυτικά, οι πιστοποιημένοι αναμένεται να κατανοήσουν στις βασικές Αρχές της ειδικότητας και να λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς και με τους κανόνες ηθικής.

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις
Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο πιστοποίησης ή σε συναφή αντικείμενα *

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να:
• Κατανοήσει τις βασικές αρχές Ποιότητας
• Κατανοήσει τις έννοιες του κόστους ποιότητας
• Γνωρίζει τα βασικά εργαλεία ποιότητας
• Κατανοήσει βασική θεωρία και τεχνικές της διαχείρισης κινδύνου
• Αναλύει και εκτιμάει κινδύνους σχετικούς με την ποιότητα
• Γνωρίζει τις βασικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις στον κλάδο των τροφίμων
• Γνωρίζει τους βασικούς φυσικούς, μικροβιολογικούς και χημικούς κινδύνους που
σχετίζονται με τα τρόφιμα
• Διενεργεί μελέτες επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείου ελέγχου (HACCP)• Κατανοήσει την εφαρμογή Συστήματος
• Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 με έμφαση στον κλάδο των τροφίμων
• Κατανοήσει την εφαρμογή Συστήματος
• Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000.

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ
Η ειδικότητα Διαχείριση Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Επισιτιστικός – Αγροτικός Τομέας και Τρόφιμα που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Share it!