Ειδικός σε μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

Οι βασικές δραστηριότητες του/ης υποψιφίου/ας επαγγελματία αυτού του προγράμματος είναι οι εξής:
• Η γραπτή αποτύπωση ιατρονοσηλευτικών Πρωτοκόλλων
• Οι διαδικασίες συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής του Κανονισμού,
της συμμόρφωσης των εργαζομένων και των διαδικασιών λήψης αναγκαίων βελτιωτικών μέτρων
• Η γραπτή αποτύπωση των διαδικασιών διαχείρισης των ασθενών με λοιμώδη
νοσήματα και κυρίως λοίμωξη − αποικισμό από ανθεκτικά παθογόνα
• Η γραπτή αποτύπωση της εσωτερικής λειτουργίας των κλινικών Τμημάτων και
ιδιαίτερα εκείνων που νοσηλεύουν ειδικούς πληθυσμούς ασθενών (Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας, Αιματολογικές, Ογκολογικές Κλινικές κ.ά.)
• Η γραπτή αποτύπωση των διαδικασιών προγραμματισμού των προμηθειών της Μονάδας ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια του υγειονομικού υλικού καιτου απαραίτητου εξοπλισμού για την τήρηση των μέτρων πρόληψης της διασποράς νοσοκομειακών παθογόνων.
Ο/η υποψήφιος/α μετά από διακεκριμένες εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης αποκτά:
– Απόδειξη των επαγγελματικών του προσόντων
– Επαγγελματική ταυτότητα, Εφόδιο εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο
– Αυτοπεποίθηση

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!