Προγράμματα Αναβάθμισης Δεξιοτήτων & Επανακατάρτισης σε Κλάδους Υψηλής Ζήτησης με Έμφαση στις Ψηφιακές & “Πράσινες” Δεξιότητες

H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.
Το ΚΔΒΜ VOLTEROS είναι εγκεκριμένος πάροχος του προγράμματος σύμφωνα με το οριστικό μητρώο παρόχων που ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ με δελτίο τύπου στις 15/6/2022

Αντικείμενο της Δράσης:

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, σε 80.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, άνω των 18 ετών με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Αντικείμενα κατάρτισης- Περιεχόμενο προγράμματος:

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πολλά προτεινόμενα προγράμματα που αφορούν σε ψηφιακές και «πράσινες δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια τους κυμαίνεται από 50 έως 200 ώρες και υλοποιούνται με την μέθοδο της μεικτής μάθησης (δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη/ασύγχρονη κατάρτιση). Τα προγράμματα οδηγούν σε πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Ενδεικτικά κάποιοι τίτλοι προγραμμάτων που μπορείτε να παρακολουθήσετε:

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. MOBILE APPLICATION – Ειδικός Ανάπτυξης λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας
2. APPLICATION DEVELOPMENT – Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών
3. DATA SECURITY-Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες
4. OFFICE 2019-B.S. 365–Βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εφαρμογές γραφείου
5. PUBLIC TENDERS -Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
6. PROJECT MANAGEMENT – Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή́ Συνεργασία
7. NETWORKS – Βοηθός τεχνικών δικτύων και συστημάτων Η/Υ
8. EDUCATIONAL TECHNOLOGIES – Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό́ περιβάλλον
9. DESIGN ASSISTANT – Βοηθός σχεδιασμού γραφιστικών εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων.
10. LOGISTICS – Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
11. E-COMMERCE – Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce
12. DIGITAL SKILLS – Στελέχη ηλεκτρονικού εμπορίου και υποστήριξης e-shops
13. NURSING – Υπάλληλος νοσηλευτικής μονάδας γενικής νοσηλείας.
14. ALTERNATIVE TOURISM – Εναλλακτικός τουρισμός και στοιχεία πολιτισμού.
15. SOCIAL MEDIA MARKETING – Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing
16. BRANDING- Online Branding και Επικοινωνία
17. RESOURCE UTILIZATION – Τεχνικές και εργαλεία αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.
_______________________________________________

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. SMART BUILDINGS – Τεχνικός προγραμματισμού́ έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
2. WASTE BROKER – Μεσίτης/τρια αποβλήτων
3. APPLICATIONS IN NATURAL DISASTERS-Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Φυσικές Καταστροφές
4. ALTERNATIVE USES – Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακός πόρος
5. ENERGY UTILIZATION – Ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων από την καλλιέργεια
6. WASTE MANAGEMENT – Διαχείριση αποβλήτων – Τεχνικός εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων
7. RENEWABLE ENERGY SOURCE- Ειδικός εφαρμογών ΑΠΕ για ενεργειακές ανάγκες κτιρίων
8. ALTERNATIVE USES -Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακός πόρος

Δικαίωμα συμμετοχής:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικό επίδομα:

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης μικτά, δηλαδή έως 1.000€, ανάλογα με τις ώρες κατάρτισης του προγράμματος.

Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης για το έργο: https://voucher.gov.gr/.