Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη στοχευμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα υποστηρίζουν το σχεδιασμό εφαρμογών οπτικής επικοινωνίας. Επιπλέον, αναμένεται η ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτομίας, αειφορίας, και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και εν γένει των κερδών τους με παράλληλη μείωση του κόστους λειτουργίας τους.

Διδακτικές Ενότητες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 4 ενότητες
• Αρχές επεξεργασίας εικόνας
• Περιβάλλον εργασίας
• Διαχείριση και επεξεργασία εικόνων
• Προετοιμασία εκτυπώσεων και δημοσιεύσεων

Σε ποιους απευθύνεται:

Το εν λόγω σεμινάριο καλύπτει τις ανάγκες όλων εκείνων που όχι μόνο θέλουν να μάθουν μεθόδους και τεχνικές για την επεξεργασία εικόνων αλλά και να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω στη θεωρία των ψηφιακών εικόνων

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Share it!