Πάροχος Πρώτων Βοηθειών

Το σεμινάριο διενεργείται από το ΙΕΚ VOLTEROS, σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες του ιατρικού και νοσηλευτικού χώρου, με σκοπό να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τη γνώση στις πρώτες βοήθειες και την αναζωογόνηση, προκειμένου κάποιος να ανταποκριθεί σε επείγον, απειλητικό για τη ζωή, συμβάν στο χώρο εργασίας του και να παράσχει αποτελεσματική αρχική φροντίδα.

Διδακτικές Ενότητες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 18 ενότητες:
• Νομικά Θέματα
• Αυτοπροστασία / Μέσα Ατομικής Προστασίας
• Αιματογενώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα
• Αλυσίδα της Επιβίωσης
• Εκτίμηση πεδίου – Εκτίμηση κινδύνου
• Ενημέρωση / Κινητοποίηση
• Μετακινήσεις
• Θέση Ανάνηψης
• Εκτίμηση θύματος
• Διαχείριση Προβλημάτων Αναπνοής και Κυκλοφορικού
• Αιφνίδια Καρδιακή Ανακοπή
• Σοβαρές Ασθένειες
• Κακώσεις / Τραυματισμοί• Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
• Ασθένειες
• Καταπληξίες
• Ψυχολογικοί Παράγοντες
• Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπαλλήλους και στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών ή ιδρυμάτων, τουριστικών επιχειρήσεων και επισιτιστικών επαγγελμάτων που έρχονται σε επαφή με συναδέλφους και πελάτες και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περιστατικά Πρώτων Βοηθειών. Επίσης αφορά σε φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις πώς να βοηθήσει το συνάνθρωπό του.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο/η καταρτιζόμενος/η μετά το πέρας του σεμιναρίου, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης με δυνατότητα πιστοποίησης, κατόπιν εγκεκριμένων εξετάσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι:
• Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις σύγχρονες και εγκεκριμένες μεθόδους παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας
• Η ενημέρωση για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης
• Η αποτελεσματική διαχείριση έκτακτων περιστατικών υγείας και της αναστάτωσης που συνήθως αυτά προκαλούν σε συναδέλφους

Share it!