Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου η προθεσμία για αιτήσεις αποφοίτων ΙΕΚ στα Α.Ε.Ι.

Το ΙΕΚ VOLTEROS παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το θέμα εισαγωγής των αποφοίτων του σε ΑΕΙ μέσω κατατακτήριων εξετάσεων και σας ενημερώνει.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 46935/Ζ1 (ΦΕΚ 2031Β/21.4.2022), οι απόφοιτοι/-ες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση κατάταξης σε τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς ειδικότητας με αυτήν του Διπλώματός τους.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά όσων αποφοίτων ΙΕΚ επιθυμούν να καταταγούν σε τμήμα ΑΕΙ συναφούς αντικειμένου υποβάλλονται στο εκάστοτε τμήμα Α.Ε.Ι. το διάστημα από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι απόφοιτοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

Α) Αίτηση (χορηγείται από τη γραμματεία του εκάστοτε τμήματος Α.Ε.Ι)

Β) Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Η συνάφεια των τμημάτων, ο αριθμός των εισακτέων, η διαδικασία και το πρόγραμμα των κατατακτήριων εξετάσεων γίνονται με την επιμέλεια του εκάστοτε τμήματος Α.Ε.Ι. Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί από τη γραμματεία του εκάστοτε τμήματος Α.Ε.Ι. τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη του πρώτου μαθήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι απόφοιτοι ΙΕΚ μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του εκάστοτε τμήματος ΑΕΙ, στο οποίο επιθυμούν να καταταγούν.ΝΕΑ